Nederlands   English   Français   

Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring

Bio-Services met maatschappelijke zetel te Schaijk, met ondernemingsnummer NL808214585B01 en Kamer van Koophandelnummer kvk 17118379 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de beheerder van de site www.bio-services.nl (hierna “Website”) via info@bio-services.nl.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u tijdens uw bezoek aan de Website?

Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (vb. welke links u aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt). Identiteitsgegevens (naam, (leverings)adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens).


Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij via cookies (zie verder technische informatie  en informatie over uw browsing gedrag.)

Wanneer u een bestelling plaatst op onze Website, dan verzamelen wij via het bestelformulier uw identiteitsgegevens en de informatie m.b.t. de bestelde producten.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame-mailing, dan bekomen wij uw e-mailadres via het invulformulier.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij uw contactgegevens via het invulformulier. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren.


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

Uw technische informatie gebruiken wij voor

  • het verzorgen en verbeteren van de Website,
  • het opmaken van anonieme statistieken en
  • het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website.

Uw identiteitsgegevens gebruiken we om

  • de geplaatste bestelling te kunnen uitvoeren, m.n. te leveren en te factureren en/of

u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame toe te sturen.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner, zie verder en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.


Uw identiteitsgegevens en uw bestelde producten mogen wij verwerken met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst, m.n. uw bestelling. Zonder uw naam, adresgegevens en dergelijke meer kunnen wij onmogelijk uw bestelling tot bij u brengen. Het is dan ook noodzakelijk dat wij deze gegevens van u vragen. Vaak dienen wij als onderneming uw persoonsgegevens te verwerken en verder bij te houden omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief of (gepersonaliseerde) reclame zullen wij u op voorhand uw toestemming vragen. U heeft altijd de mogelijkheid om deze toestemming terug in te trekken, waarna wij u dergelijke reclame niet langer zullen versturen.


Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk maar bijvoorbeeld aan de maker/hoster van onze Website of de bank/ betalingsdienstverlener die het betalen van uw bestelling mogelijk maakt en tussen zal komen van zodra u met uw kaart de betaling wenst uit te voeren.

Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


Welke zijn uw rechten? (Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens)

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan die (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan met inbegrip van profilering.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kunt u:

  • zelf de instellingen van uw klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@bi-services.nl (Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Disclaimer

Bio-Services verleent u toegang tot www.bio-services.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Bio-Services behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.


Beperkte aansprakelijkheid

Bio-Services spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bio-Services. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bio-Services nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bio-Services en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bio-Services, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Cookies

 
Overig

Deze privacyverklaring - disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.